OC zarządcy

OC zarządcy

Duże domy wielorodzinne wymagają wyznaczonego personelu odpowiedzialnego za ich utrzymanie. To zarządcy nieruchomości, którzy między innymi remontują, naprawiają, odśnieżają, koszą trawę czy usuwają martwą materię. Zarządca nieruchomości ma wiele obowiązków i niestety w wielu przypadkach wykonuje bardzo odpowiedzialne zadania. Nawet bezpieczeństwo mieszkańców posesji zależy od skuteczności jej działania. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć obowiązki tej osoby. Ważne jest również ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości, któremu przyjrzymy się w pierwszej kolejności.

Co obejmuje polisa OC odpowiedzialności cywilnej?

Idea wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia zarządcy nieruchomości wydaje się oczywista. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności i obowiązków związanych z wykonywaniem tego zawodu, najrozsądniej byłoby wprowadzić ustawą konieczność wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność administratora jest tak duża, jak konsekwencje niewykonania ciążących na nim obowiązków.

Zgodnie z wymaganiami UGN polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować zarządcę oraz wszystkie osoby pracujące pod jego nadzorem i uczestniczące w procesie zarządzania nieruchomością. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem tych osób. Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje następujących zdarzeń: szkód, zniszczeń lub strat wyrządzonych przez ubezpieczonego współmałżonkowi, starszym, zstępnym i powinowatym, osobom przysposobionym i ich małżonkom oraz osobom pozostającym we wspólnym pożyciu z ubezpieczonym, w tym zapłaty należnych kar umownych wynikających z wojny, zamieszek i zamieszek oraz aktów terroryzmu.

Celem pierwszego wyłączenia jest zapobieżenie możliwości wyłudzenia odszkodowania poprzez zgłaszanie fikcyjnych szkód, co wydaje się logicznym posunięciem ustawodawcy. Warto skupić się na analizie drugiego przypadku, czyli zapłaty umownej kary umownej. Problem interpretacyjny wynika z faktu, że ustawodawca nie sprecyzował, czy wyłączenie kar umownych od odpowiedzialności dotyczy tylko umów o zarządzanie nieruchomościami, czy też wszystkich umów, za które odpowiada zarządca, takich jak np. niedostarczenie dokumentów w terminie, spóźniona spłata odsetek od długów klientów itp. Szeroka interpretacja klauzuli prowadzi do przyjęcia stanowiska, że polisa nie obejmuje zapłaty jakichkolwiek kar umownych.

Ile powinna wynosić kwota gwarancyjna?

Warto dodać, że projekt przewiduje kary dla administratorów, którzy nie wykupują polis. Nawet 40 000 zł! Roczne darowizny oscylują wokół 400 zł, więc naprawdę nie są to duże sumy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ochronę do 1,5 mln zł. To świetne rozwiązanie dla zarządców, którzy mają umowy z dużymi spółdzielniami mieszkaniowymi. Większość polis jest ważna przez 12 miesięcy. Po tym okresie ubezpieczenie OC ulega automatycznemu przedłużeniu na okres jednego roku. Jeśli menedżer chce zmienić ubezpieczyciela, musi złożyć wypowiedzenie umowy przed jej wygaśnięciem. Tak naprawdę najważniejszym elementem składowym tego typu polisy jest suma ubezpieczenia. Jej wysokość musi odpowiadać wartości możliwie największej szkody w tanim mieniu.

Zarządca nieruchomości musi informować klientów o zmianach w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem zarządców nieruchomości. Są oni zobowiązani do niezwłocznego informowania klientów o wszelkich zmianach w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości. Jeżeli zarządca nie wywiąże się z tego obowiązku, klient ma prawo rozwiązać umowę o zarządzanie nieruchomością. Zanim jednak to zrobi, powinien wysłać pisemną prośbę o wydanie kopii dokumentu ubezpieczenia i odczekać co najmniej 7 dni na odpowiedź.