Każdy radca prawny ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC

Każdy radca prawny ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Taki specjalista zajmuje się przede wszystkim udzielaniem rzetelnych porad i konsultacji, opracowywaniem opinii, a także przygotowywaniem projektów rozmaitych aktów prawnych (np. dla instytucji samorządowych). Dodatkowo występuje przed sadami i urzędami państwowymi w roli pełnomocnika, ewentualnie obrońcy. Ze względu na dużą odpowiedzialność powinien koniecznie wykupić ubezpieczenie OC.

Optymalna ochrona własnego majątku

iExpert – OC radcy prawnego w znacznym stopniu niweluje ryzyko prowadzenia codziennej działalności. Zapewnia bowiem wypłatę odszkodowania pieniężnego wszystkim osobom, którym radca wyrządzi jakąkolwiek szkodę wskutek rażącej niekompetencji bądź poważnego zaniechania (oczywiście wyłącznie w ramach wykonywanych czynności zawodowych). Najczęściej błędy zdarzają się w zakresie udzielanych porad prawnych i sporządzanych pism, natomiast najrzadziej dotyczą umyślnie wyrządzonego czynu niedozwolonego. Omawiana polisa stanowi również spełnienie obowiązku ustawowego i wyraźnie podnosi wiarygodność specjalisty w oczach jego klientów czy partnerów biznesowych. Dzięki temu, że pieniądze są wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, nie musi się on martwić o utratę własnych środków finansowych niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Dodajmy, że przeważnie umowy OC radców prawnych są podpisywane nie przez nich samych, ale przez Okręgowe Rady działające w poszczególnych samorządach.

Zapisy zawarte w standardowej polisie

Obowiązkowe OC radcy prawnego występuje w dwóch formach – podstawowej oraz dodatkowej. Ta pierwsza obejmuje sumę gwarancyjną w wysokości 100 000 euro na każde pojedyncze zdarzenie. Taka wartość pozwala na bezproblemowe pokrycie kosztów związanych z obroną przed sądem, prowadzeniem postępowania cywilnego i korzystaniem z usług rzeczoznawcy. Z kolei w OC dodatkowym suma gwarancyjna wynosi aż 250 000 euro na wszelkie zdarzenia, a co istotne pokrywa szkody zaistniałe nawet do 3 lat po wygaśnięciu umowy. Jak już zostało wspomniane w poprzednim akapicie, polisę zazwyczaj wykupuje spółka prawników lub dana kancelaria, choć niekiedy decyduje się na to sam radca. W każdym z przypadków składka płatna jest ratalnie albo jednorazowo – w zależności od indywidualnych potrzeb. Dodajmy, że odpowiedzialność odszkodowawcza wiąże się tutaj nierozerwalnie z odpowiedzialnością kontraktową, czyli wynikającą z nienależytego wykonania zobowiązania względem klienta. Główne przesłanki to oczywiście znaczny uszczerbek majątkowy i błąd w sztuce mający konsekwencję prawną.