Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza – dlaczego trzeba je posiadać i czym powinno się charakteryzować?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza – dlaczego trzeba je posiadać i czym powinno się charakteryzować?

Każdy lekarz, który prowadzi działalność lecznicą na terenie Polski w formie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jest zobowiązany do legitymowania się ważnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarza – czym jest?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nałożony został na lekarzy, którzy wykonują swój zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, powinien swoim zakresem obejmować w szczególności szkody, jakie mogą zostać przez niego wyrządzone na skutek udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych. Obowiązkowe OC lekarza znajduje zastosowanie także w przypadku niezgodnego z przepisami prawa zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Obowiązek legitymowania się obowiązkowym ubezpieczeniem OC przez lekarzy prowadzących własną działalność daje możliwość łatwego wyegzekwowania należnego świadczenia

Co ważne, obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza nie będzie obejmowało szkód które polegają na uszkodzeniu, utracie czy zniszczeniu rzeczy, powstałych m.in. w wyniku ataków terroru czy działań wojennych, a także tych które polegają na zapłacie kar umownych. OC nie ma zastosowania także w przypadku gdy zdarzenie nastąpiło w czasie, gdy lekarz udzielając świadczenia nie dysponował uprawnieniami do prowadzenia przez niego działalności leczniczej lub miał je w tym okresie zawieszone.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę np. w przychodni rodzinnej. W takim przypadku lekarz z reguły podlega ubezpieczeniu OC swojego pracodawcy, zgodnie z zapisami art. 120 kodeksu pracy. Warto pamiętać jednak, że ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje tylko szkody wyrządzone nieumyślnie. W przypadku działania umyślnego, pracodawca może zastosować zasady regresu wobec lekarza – pracownika. Inną sytuacją jest świadczenie usług przez lekarza w ramach umowy zlecenie ale nie w ramach wykonywanej przez niego praktyki zawodowej. W takim przypadku zleceniobiorca nie musi posiadać obowiązkowego OC jednak zalecane jest jego wykupienie, z uwagi na dotkliwe konsekwencje finansowe w sytuacji popełnienia błędu.

OC lekarza a minimalne sumy gwarancyjne

Każdy lekarz, który prowadzi działalność lecznicą na terenie Polski w formie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jest zobowiązany do legitymowania się ważnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą wskazują minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC lekarza w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy. Najprościej mówiąc, sumą gwarancyjną określa się maksymalną kwotę, która zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela w przypadku wyrządzenia przez lekarza szkody objętej zakresem ubezpieczenia. Zadaniem sumy gwarancyjnej jest pokrycie szkód jakie ubezpieczony wyrządził swoim działaniem bądź zaniechaniem.

Sumy gwarancyjne od kilku lat są niezmienne i określone kwotowo kształtują się na poziomie:

  • w przypadku jednego zdarzenia nie może być to kwota mniejsza niż 75 tysięcy euro,
  • w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia minimalna wysokość sumy gwarancyjnej to 350 tysięcy euro.

Kwoty te dotyczą zarówno lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, jak i lekarzy wykonujących działalność w formie spółki partnerskiej, jawnej, cywilnej a także jako grupowa praktyka lekarska. Wartość sum gwarancyjnych przeliczana jest na polskie złote na podstawie kursu NBP ogłoszonego po raz pierwszy w roku w którym umowa zostaje zawarta.

Obowiązek legitymowania się obowiązkowym ubezpieczeniem OC przez lekarzy prowadzących własną działalność daje możliwość łatwego wyegzekwowania należnego świadczenia. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego odszkodowanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela, co znacznie przyspiesza i tak skomplikowaną procedurę.