Odpowiedzialność cywilna adwokata – dlaczego potrzebne jest ubezpieczenie?

Odpowiedzialność cywilna adwokata – dlaczego potrzebne jest ubezpieczenie?

Adwokaci mogą być narażeni na pozwy ze strony klientów, którzy czują się pokrzywdzeni decyzjami lub działaniami swoich przedstawicieli prawnych. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest najlepszym sposobem na odpowiednie zabezpieczenie ryzyka, na które są narażeni.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Adwokaci w ramach wykonywania swojego zawodu podlegają odpowiedzialności cywilnej, a więc jeśli z winy lub zaniedbania naruszą interesy swoich klientów, ci ostatni mogą ich pozwać o odszkodowanie.

Brak profesjonalizmu lub staranności w prowadzeniu sprawy sądowej jest niezależny od uzyskanego wyniku, tak więc nawet jeśli wynik jest niekorzystny dla klienta, to jeśli adwokat działał zgodnie ze swoimi obowiązkami i z najwyższą starannością, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Zdarza się jednak, że klient uważa, że adwokat popełnił błędy (w takich aspektach jak sporządzanie pism procesowych, przedstawianie sprawy czy przestrzeganie określonych terminów), które mogły być dla niego niekorzystne i decyduje się na pociągnięcie adwokata do odpowiedzialności

Chroni więc przed ewentualnymi pozwami sądowymi, pokrywając co najmniej koszty obrony prawnej oraz kwotę do wypłaty w przypadku skazania ubezpieczonego na odszkodowanie dla poszkodowanego. W każdym przypadku, zawierając ubezpieczenie, należy upewnić się, że w odpowiedni sposób pokrywa ono ryzyko gospodarcze, na które jest narażony adwokat.

Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla adwokatów?

Adwokaci w ramach wykonywania swojego zawodu podlegają odpowiedzialności cywilnej, a więc jeśli z winy lub zaniedbania naruszą interesy swoich klientów, ci ostatni mogą ich pozwać o odszkodowanie

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla adwokatów i jest niezbędne do uniknięcia roszczeń i wypłaty kosztów obrony, kaucji czy odszkodowań. Ponadto wszystkie profesjonalne firmy zajmujące się działalnością adwokacką muszą obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC adwokatów, które obejmuje szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe wyrządzone osobie trzeciej nieumyślnie, przez działanie, zaniechanie lub zaniedbanie.

Co obejmuje ubezpieczenie adwokatów?

W zależności od rodzaju wyrządzonej szkody rozróżnia się OC ogólne i OC zawodowe. Należy wyjaśnić, że OC zawodowe obejmuje szkody pochodzące z głównej działalności, z kolei OC ogólne chroni adwokata od roszczeń za szkody materialne lub cielesne oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie wynikają z zaniedbań lub błędów zawodowych popełnionych w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Wyraźnym przykładem może być sytuacja, w której podczas spotkania  w kancelarii klient doznaje poślizgu i łamie nogę.

Do najczęściej spotykanych zakresów ubezpieczenia należą:

  • Szkody rzeczowe
  • Szkody osobowe, gdy osoba trzecia doznała uszczerbku na zdrowiu.
  • Zatrucia, spowodowane spożyciem produktu w obrębie obiektów kancelarii.
  • Obrona prawna, na pokrycie kosztów porady prawnej i oskarżenia.
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej dla prawników

Zalety ubezpieczenia adwokatów

Adwokaci są nie tylko zobowiązani przez prawo do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aby móc prowadzić swoją działalność, ale wykupienie go gwarantuje również ciągłość ich działalności, ponieważ to ubezpieczyciel, a nie profesjonalista, jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania klientom, którzy zgłoszą roszczenie za szkody materialne i/lub osobiste spowodowane nieumyślnie przez adwokata, bez konieczności narażania ich majątku biznesowego lub osobistego.

Podobnie, posiadanie tego typu ubezpieczenia jest zaletą, ponieważ zapewnia klientom przejrzystość i wiarygodność. Z podatkowego punktu widzenia, kolejną zaletą jest to, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokata można odliczyć w zeznaniu podatkowym.